EQUIP MONITORS/ES

L’equip de monitors i monitores de l’esplai Boix està format per joves d’entre 18 i 23 anys que, de forma voluntària, inverteixen part del seu temps lliure en educar en el lleure els infants, adolescents i joves de l’esplai i en tirar endavant la gestió de l’entitat. A més, els monitors/es assisteixen a formacions relacionades amb l’àmbit de l’educació i la pedagogia i l’associacionisme per millorar i dotar-se d’eines i recursos a l’hora de treballar. Bona part de l’equip compta amb la titulació de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil i algun monitor/a amb la de Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Internament, el centre està organitzat per l’equip de monitors i monitores, que assumeix el pes de tots els aspectes educatius contemplats al projecte. S’ocupa del tracte directe amb els infants i joves i és l’encarregat d’aplicar i assolir l’ideari mitjançant els objectius plantejats al projecte. L’equip de monitors/es treballa de manera assembleària. Del seu bon funcionament en depèn la qualitat del treball del centre, i per això es tindrà cura que s’hi incorporin les persones adequades i que assoleixi una dinàmica d’equip adient, amb una assistència continuada de tots els seus membres a les reunions i activitats. Tots els membres de l’equip pedagògic assumeixen un paper en la direcció de l’entitat, d’acord amb una estructura horitzontal. Al mateix torn, l’equip de monitors/es es divideix en subequips pels grups d’edat, essent els principals responsables del funcionament d’aquests, dels objectius específics i de la seva coherència amb el Projecte Educatiu. Són ells mateixos també els que assumeixen els diversos càrrecs en els quals recauen les diverses tasques de l’esplai, com el responsable del material didàctic, el del material pesant, el de les farmacioles, etc. A més, el monitors/es s’organitzen en comissions a l’hora de preparar activitats conjuntes com les excursions d’Hivern, Neu i Famílies o d’altres activitats extraordinàries. L’equip de govern està integrat pel secretari/a, l’economista i el/la responsable. Aquests càrrecs són assumits, necessàriament, per membres de l’equip de monitors/es i afecten la globalitat de l’entitat, pel que cal que siguin assignats a consciència a persones amb capacitat per a desenvolupar-los. Per últim, cal tenir en compte possibles col·laboradors/es en situacions puntuals, que solen ser ex-monitors/es de l’entitat.

[foto equip]


Coneix l’equip de monitors i monitores del curs 2021-2022!